پیشینه تاریخ فروهر

قدرتمند ترین سمبل معنوی ایرانیان باستان

فرهوهر


قدرتمند ترین سمبل معنوی ایرانیان باستان


فرهوهر به این معنا برای ایرانیان باستان که آن را بر روی سنگ حک میکردند نشان دهندهاصول زرتشت "پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک" بوده است.زرتشت (زاسترس) بزرگترین آموزگار و فیلسوف ایرانی پیغام آور صلح و دوستی و زندگی خوب وعشق ابدی است. زرتشت هیچگاه فرض بر نبوت نداشت ویااینکه مدعی باشد که از طرف خداوند مامورآوردن پیغامی برای انسان هاست. او خداوند خویش را بر اساس دانش و خرد برسمیت میشناخت. زرتشت معتقد بود که نوعی فراست و بینش برتر و هوشمندی بنام اهورامزدا کار خود را که براساس کردار نیک و پندار نیک و کار نیک واعمال نیک است ادامه میدهد. اوایران باستان را به این روش زندگی متحد کرد که آنها برای قرنها در رفاه و شکوه و شادی زیستند(امپراتوری پارس). زرتشت رهبر بزرگ روحانی ایرانی از اهمیت ژرف و ماندگاری برخوردار است .اهمیت فرهوهر، نماد باستانی ایران
 
Farahvahar

تاریخ فرهوهر

  


١ . تصویر فرهوهر مرد سالخرده ایست که نشانگر سن دانایی و تجربه است .

٢ . دو بال در دو طرف تصویر دیده میشوند که دارای سه پر اصلی میباشند. این پرهای اصلی نشاندهنده سه سمبل "کردار نیک و پندار نیک, گفتار نیک " هستند. که در عین حال انگیزه و سبب پرواز و پیشرفت میباشند .

۳ . قسمت پایینی فرهوهر شامل سه بخش است که نمایانگر "اندیشه بد و گفتار بد و کردار بد" میباشند. این سه عامل باعث بوجود آوردن تهیدستی و بد بختی و سیاه بختی انسانها خواهد شد .

۴ . در دو طرف فرهوهر دو چنبره حلقه مانند وجود داردند که نمایانگر نیروهای مثبت و منفی هستند. جلویی در سمت صورت و عقبی در جهت پشت او قرار گرفته. این البته نمایانگر حرکت بسمت خوبی و دوری از بدی میباشد .

۵ . حلقه ایکه در وسط قرار دارد سمبل جاودانگی گیتی یا طبیعت جاودان ضمیر میباشد, که بعنوان یک دایره دارای نقطه شروع یااتمامی نیست .

۶ . یکی از دستها بطرف بالا اشاره میکند به این نشانه و معنی است که فقط یک سمت وسو برای انتخاب درزندگی موجوداست, وآن جایی بجزبطرف جلووپیشروی نیست. دست بعدی حلقه ایی را دربرگرفته که برخی از مترجمین آنرا بعنوان حلقهء تعهد و پیمان فرض کرده و سنجیده اند که این حلقه درمراسم عروسی مورد استفاده قرار میگیرد که نشانگر وفاداری و سرسپردگی است واساس فلسفه زرتشت را گویامیباشد. این به معنی این است که زمانیکه یک ایرانی واقعی تعهدی می بندد تعهداوهمانند حلقه است و نمیتواند شکسته شود .

از آنجاییکه حلقه تعهد که در وسط بدنه فرهوهر قرار دارد نشانگر فنا ناپذیری روح و روان است, میتواند استنباط شود که انسانهای بیشتری سعی به ترویج فرهوهر خویش داشته باشندتا روح وروان بیشترشان بدنیای بالاوبرتری بعداز مرگشان بروند. بر همین برهان ایرانیان باستان بهچوجه درهنگام ازدست دادن عزیزانشان سوگواری نمیکردند, به این خاطرکه باور داشتند که ارواح آنها بدنیای بالاوبرتری خواهند رفت و البته براساس فرهوهراین صعودانسانهاهمه را مسئول کردار نیک خویش میداند و بر اساس آن بدنیای بالا صعود خواهند کرد .   

 

farahvahar Symbol

The Farohar or faravahar is both an emblem of the Zoroastrian religion and of Persian identity. Faravahar means “to choose.” The Faravahar is descended from the Egyptian winged disk, a symbol of divine kingship. It once represented the Assyrian sun god Shamash, and may have represented the corona of a solar eclipse.

In the modern Zoroastrian faith, it represents the human soul.

The faravahar has several parts, which are given particular meaning by modern Zoroastrians :

  • A winged disk- the three layers of feathers represent the three pillars of the Zoroastrian faith: good words, good thoughts, good deeds. The ring represents eternity.
  • Two streamers, representing the duality of good and evil- left and right, respectively.
  • The head of a man, facing left-representing the prophet Zoroaster, and the choice to live a morally upright life .

Related Symbols:

Farahvahar

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.03 | 20:25
09.03 | 08:56
Årskontingent 2013 har mottatt 6
07.03 | 23:13
07.03 | 23:12
Du liker denne siden